Κοντογιάννης Ηλ. Ευάγγελος | Λογιστικό γραφείο

Λογιστικές Υπηρεσίες

Ένα σύγχρονο και καταρτισμένο λογιστήριο, είναι το κλειδί μιας επιτυχημένης και υγιούς επιχείρησης. Το σύγχρονο λογιστήριο δεν συλλέγει απλώς και καταγράφει οικονομικά στοιχεία. Είναι ένα από τα βασικά εργαλεία του Management, παρέχοντας πληροφορίες μέσω οικονομικών αναφορών, που βοηθούν στη λήψη αποφάσεων και στον έγκυρο σχεδιασμό της επιχειρηματικής στρατηγικής.

Σας παρέχουμε:

 •  Συστάσεις, Ενάρξεις, Μεταβολές, Συγχωνεύσεις, Απορροφήσεις, Διακοπές, Εκκαθαρίσεις Εταιριών
 •  Ίδρυση αλλοδαπών εταιρειών και υποκαταστημάτων
 •  Εγγραφές σε Επιμελητήρια, εκδόσεις πιστοποιητικών
 •  Παραμετροποίηση MyData
 • Τήρηση θεωρημένης αποθήκης
 • Επεξεργασία και υποβολή περιοδικών – προσωρινών δηλώσεων
 • Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων, ισολογισμών
 • Δηλώσεις Ακινήτων (Περιουσιολογιου, ΦΜΑ)
 • Προετοιμασία φακέλου νομιμοποιητικών εγγράφων για τράπεζες κλπ
 • Σύνταξη καταστατικών, πρακτικών, μισθωτηρίων, συμφωνητικών
 • Εξαγορές, συγχωνεύσεις, επεκτάσεις
 • Τήρηση απλογραφικών και διπλογραφικών βιβλίων σύμφωνα με τα ΕΛΠ ή τα ΔΛΠ
 • Τήρηση αναλυτικής λογιστικής
 • Έλεγχος νομιμότητας και κανονικότητας των δαπανών, βάση των δημοσιονομικών κανόνων
 • Διαχείριση ενδοκοινοτικών συναλλαγών, (VIES, Intrastat)
 • Υποβολή δήλωσης φόρου, εισοδήματος
 • Ηλεκτρονικές διεκπεραιώσεις (MyBusinessSupport, Gov.gr κλπ)

Κοντογιάννης Ηλ. Ευάγγελος | Λογιστικό γραφείο