Κοντογιάννης Ηλ. Ευάγγελος | Λογιστικό γραφείο

Φοροτεχνικές Υπηρεσίες

Σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο φορολογικό περιβάλλον, που η νομολογία αλλάζει διαρκώς, το λογιστικό μας γραφείο μπορεί να παρέχει τις βέλτιστες λύσεις στις ξεχωριστές ανάγκες του κάθε πελάτη. Η ομάδα μας, με βάση την επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων της κάθε επιχείρησης, συμβάλλει στο σχεδιασμό, την εφαρμογή και τον έλεγχο όλων των φορολογικών θεμάτων.

Σας παρέχουμε:

 • Ορθολογική χρήση εκπεστέων δαπανών
 • Σύνταξη ταμειακών ροών και προϋπολογισμών.
 • Ανάλυση και μελέτη δαπανών – κόστους
 • Φορολογικός σχεδιασμός και στρατηγική υποστήριξης
 •  Προετοιμασία και υποστήριξη για την αντιμετώπιση φορολογικών ελέγχων
 • Επιμέλεια επιστροφών φόρων και ΦΠΑ
 • Συμβουλευτική επί φορολογικών, εμπορικών θεματων
 •  Πλήρης οικονομική ανάλυση επιχειρήσεων, οικονομικοί δείκτες, μηνιαία αποτελέσματα, πρόβλεψη αποτελεσμάτων – άμεσων φόρων.
 • Βελτιστοποίηση φορολογικής επιβάρυνσης
 • Κοστολόγηση εμπορευμάτων, παραγόμενων προϊόντων
 • Εκπροσώπηση σε Οικονομικές/Διοικητικές Υπηρεσίες (ΔΟΥ, ΓΕΜΗ κλπ)
 • Συμβιβασμοί,προσφυγές, διαπραγματεύσεις

Κοντογιάννης Ηλ. Ευάγγελος | Λογιστικό γραφείο