Κοντογιάννης Ηλ. Ευάγγελος | Λογιστικό γραφείο

Καριέρα

Κάνε τη δική σου επιχείρηση.

Πολύ συχνά υπάρχει  μια επιχειρηματική ιδέα ή κάποια επαγγελματική ικανότητα, άλλα λείπει η γνώση για το πως θα πάρει την μορφή μιας επιχείρησης. Η σωστή επιλογή  του τύπου της επιχείρησης, θα δώσει τις σωστές βάσεις για να αναπτυχθεί και να εξελιχθεί μια υγιής και παραγωγική καριέρα. 

Τύποι επιχειρήσεων και βασικά χαρακτηριστικά τους

Ατομική επιχείρηση είναι η πιο απλή μορφή επιχείρησης. Η ατομική εταιρεία και το φυσικό πρόσωπο είναι άμεσα συνδεδεμένα, έχουν το ίδιο ΑΦΜ. Σήμερα η έναρξη μιας ατομικής, σε σχέση με το πρόσφατο παρελθόν, είναι αρκετά εύκολη σαν διαδικασία. Το κόστος σύστασης δεν είναι μεγάλο και είναι σχετικά γρήγορη.

Ομόρρυθμη και ετερόρρυθμη εταιρεία. Δυο εταιρείες σήμερα, με μικρές διαφορές, κυρίως φορολογικά. Φορολογούνται και οι δύο με σταθερό συντελεστή φορολογίας και τυπικά η φορολογία τον κερδών εξαντλείται στον φόρο της εταιρείας.
Οι δύο τύποι εταιρειών είναι ενώσεις τουλάχιστον δύο προσώπων. Στην ομόρρυθμη εταιρία, όλα τα πρόσωπα της ένωσης είναι ομόρρυθμα μέλη και ευθύνονται για τα χρέη της εταιρείας απέναντι σε τρίτους, όχι μόνο με το ποσό και το ποσοστό συμμετοχής τους, αλλά με όλη την προσωπική τους περιουσία.
Η ετερόρρυθμη εταιρία αποτελείται από έναν, τουλάχιστον, ομόρρυθμο εταίρο και από ένα, τουλάχιστον, ετερόρρυθμο μέλος. Το ετερόρρυθμο μέλος ευθύνεται μόνο ως το ποσό της εισφοράς του και δεν μπορεί να είναι διαχειριστής στην Ε.Ε. αντίθετα με τα ομόρρυθμα μέλη που μπορεί, είτε να είναι διαχειριστές, είτε όχι.

Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία. Ένας νέος σχετικά τύπος επιχείρησης, που έχει σκοπό να απλοποιήσει την διαδικασία και να παρακάμψει τα γραφειοκρατικά εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι Ανώνυμες Εταιρίες και οι Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης. Έτσι η ΙΚΕ έρχεται να καλύψει ένα κενό στην επιχειρηματικότητα. Η ΙΚΕ μπορεί να έχει αρχικό κεφάλαιο ένα ευρώ. Με απλά λόγια, ένα η περισσότερα πρόσωπα συνεισφέρουν (επενδύουν) ένα κεφάλαιο (χρήμα η περιουσιακό στοιχείο η και κάτι άλλο) σε ένα σκοπό, μια ιδέα ή δραστηριότητα και περιμένουν την απόδοση της επένδυσής τους, το μέρισμα. Η ΙΚΕ μπορεί να είναι και μονοπρόσωπη (ΜΙΚΕ). Χρειάζεται τουλάχιστον έναν διαχειριστή, που μπορεί να είναι κάποιος από τα μέλη της ή κάποιος τρίτος. Η σύστασή της μπορεί να γίνει μέσα σε λίγες ώρες και χωρίς μεγάλο κόστος .

Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης. Είναι ο τύπος της εταιρείας που συνδυάζει το χαρακτήρα της ένωσης προσώπων και το χαρακτήρα του περιορισμού της ευθύνης. Όλοι οι εταίροι της Ε.Π.Ε. ευθύνονται ως προς το ποσό της εισφοράς τους και είναι υποχρεωμένοι να πληρώνουν ασφαλιστικές εισφορές. Η Ε.Π.Ε. μπορεί να είναι και μονοπρόσωπη και να έχει αρχικό κεφάλαιο ένα ευρώ.

Ανώνυμη εταιρία. Η ναυαρχίδα των εταιρειών, με ελάχιστο όριο κεφαλαίου 25.000 ευρώ. Σε μια Α.Ε. οι μέτοχοι έχουν ευθύνη ως το ποσοστό της εισφοράς τους και αποφάσεις παίρνει το διοικητικό συμβούλιο το οποίο εκλέγετε από την Γενική Συνέλευση.
Σαν Εταιρεία έχει μεγάλο κόστος, πολλές δημοσιεύσεις και μεγάλη νομοθεσία που χρειάζεται προσοχή.

Κοντογιάννης Ηλ. Ευάγγελος | Λογιστικό γραφείο